Pravila in splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri “Netflix Giveaway Contest”

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre “Netflix Giveaway Contest” (v nadaljevanju »nagradna igra«) je fizična oseba Lenart Kobal (lenartkobal.com, @lenart_kobal), v nadaljevanju “organizator”.

2. Posredovanje podatkov

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Instagram ali Netflix. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Instagram ali Netflix. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov info@lenartkobal.com.

3. Privolitev

S sodelovanjem v nagradni igri sprejemate vsa tukaj navedena pravila in splošne pogoje sodelovanja.

4. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija Instagram profila @lenart_kobal in ozaveščanje o pomembnosti plačevanja avtorjem, lastnikom, producentom in ustvarjalcem avdiovizualnih vsebin.

5. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od dne 19. 12. 2020 od objave nagradne igre do dne 1. 1. 2021 do 12:00 ure.

6. Sodelovanje v nagradni igri

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec strinja s temi pravili in splošnimi pogoji.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let. Osebe mlajše od 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov info@lenartkobal.com. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

7. Potek nagradne igre

V nagradni igri udeleženec sodeluje na način, da na omrežju Instagram:

– Všečka objavo, ki se navezuje na nagradno igro

– Pod objavo pusti komentar, kjer označi 2 svoja prijatelja, s katerima bi si delil Netflix račun

– Sledi Instagram profilu @lenart_kobal in @kobalproduction

– Na story deli objavo ali screenshot do objave z oznako profila @lenart_kobal

Posamezen udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, izbran pa je lahko samo enkrat.

8. Izbor nagrajencev

Med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bo organizator po 1 dnevu po zaključku nagradne igre izbral enega zmagovalca, ki bo izžreban preko platforme simpliers.com. Organizator si glede na vsebino posredovanih idej pridržuje pravico, da nagrad(e) ne podeli. Izbor bo dokumentiran s fotografijami in deljen na omrežju Instagram.

9. Nagrade

Nagrajenec bo prejel unikatno kodo z vrednostjo 50,00€, ki jo lahko unovči na platformi Netflix. Skupna vrednost nagradnega sklada tako znaša 50 EUR. Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Po podelitvi nagrad bo zmagovalec organizatorju sporočil svoj epoštni naslov, kjer bo prejel kodo. Nagradna igra je popolnoma neprofitna.

10. Obveščanje zmagovalcev in prevzem nagrad

Zmagovalci bodo obveščeni o izboru z objavo v komentarju pod objavo nagradne igre v roku enega dne po opravljenem izboru s pozivom, naj na elektronski naslov info@lenartkobal.com pošljejo sporočilo s svojimi podatki.

V primeru, da se posamezen zmagovalec v roku 5-ih delovnih dni od obvestila o prejemu nagrade organizatorju ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade. Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade. Nagrajenci izrecno dovoljujejo tudi objavo svojega imena in priimka in uporabniškega imena na omrežju Instagram in spletni strani lenartkobal.com ter kobalproduction.com.

12. Odgovornost

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije).

V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče na ustrezen način. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče. Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča.

Organizator si pridržuje pravico. da lahko spremeni pravila nagradnega nagradne igre.

14. Izključitev iz nagradne igre

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več profili). Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.

V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

15. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;

obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;

objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji;

podelitve nagrad,

objav posredovanih receptov in spremljajočih fotografij v skladu s temi pogoji.

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

16. Reševanje sporov

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Sežani.

17. Objava pravil

Ta pravila in splošni pogoji sodelovanja so objavljeni na www.kobalproduction.com.

Kraj in datum objave pravil nagradne igre: Štanjel, 19. 12. 2020